Olaleye, A. A., Ejikeme, B. N. ., Samuel, E. E. E. ., Okeke, N. E. ., Olinya, B. I. ., Onyekelu, E. O. ., Edene, C. N. ., Obasi, J. C. ., & Nwafor, A. V. . (2021). Custodian Rape of a Minor in the Warring Zone of Ezza, Effium Area of Ebonyi State:. Journal of Medical Research and Health Sciences, 4(9), 1468–1475. https://doi.org/10.52845/JMRHS/2021-4-9-6